Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Staat handelt onrechtmatig: belang omwonenden Schiphol stelselmatig ondergeschikt aan luchtvaart


Door: Redactie   20-3-2024

Bij besluitvorming over het luchtverkeer van en naar Schiphol, maakt de Staat geen passende belangenafweging tussen omwonenden, de luchtvaart en de luchthaven. De Staat weegt de belangen van omwonenden stelselmatig niet op de juiste manier mee.
Dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarnaast wordt geldende regelgeving onvoldoende gehandhaafd. De Staat handelt daarmee onrechtmatig.

Bovenstaande volgt uit een uitspraak woensdagmorgen van de rechtbank Den Haag in een bodemprocedure tussen Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) en de Nederlandse Staat.

De rechtbank beveelt de staat regels in te voeren die de belangen van omwonenden beschermen, ook voor mensen die buiten de huidige geluidsgrenzen wonen. Daarbij hoeft de staat geen Europese goedkeuring te vragen. "De staat heeft de belangen van omwonenden rondom Schiphol jarenlang genegeerd," aldus rechtbankpresident Rogier Hartendorp. "Daarmee handelt de staat onrechtmatig. Er is onvoldoende rechtsbescherming voor de omwonenden van Schiphol. Er is geen sprake van effectieve handhaving van geluidsgrenzen."

"Overwinning met hoofdletters"
De rechtbank oordeelt dat de Staat binnen twaalf maanden geldende wet- en regelgeving moet handhaven. Ook moet de Staat een vorm van praktische en effectieve rechtsbescherming bieden voor alle mensen die ernstige hinder of slaapverstoring ondervinden van het luchtverkeer van en naar Schiphol.

Jan Boomhouwer van RBV reageert tegen Het Parool met tevredenheid over de uitspraak: "Dit is voor ons een overwinning met hoofdletters, de staat is afgedroogd. Beter hadden we het niet kunnen bedenken binnen de mogelijkheden die een rechtbank heeft. Dit is een erkenning van de droevige situatie die al die jaren is blijven bestaan. Omwonenden zijn al die jaren niet door hun eigen land beschermd. Hun belangen waren altijd ondergeschikt aan die van de luchtvaart en de economie. Daar is nu een einde aan gekomen."

Geschil
In deze zaak stond de vraag centraal of de Staat bij het opstellen en handhaven van de regelgeving de belangen van omwonenden van Schiphol heeft meegewogen volgens de daarvoor geldende regels. RBV vindt dat de Staat in wet- en regelgeving uitgaat van te hoge toelaatbare normen voor geluid.

Ook vindt RBV dat de Staat burgers geen goede rechtsbescherming biedt. RBV wil dat de Staat een einde maakt aan deze situatie. Onder meer door het aantal vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol te verminderen, strengere geluidsnormen aan de regelgeving ten grondslag te leggen naar richtlijnen van de World Health Organization en praktische en effectieve rechtsbescherming te bieden aan burgers.

De Staat meent daarentegen dat het niet aan de rechter, maar aan de wetgever is om een rechtvaardig evenwicht te zoeken tussen de belangen van bewoners, Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, mensen die op of rond Schiphol werken en de Nederlandse maatschappij als geheel. Ook wijst de Staat erop dat er al veel maatregelen zijn genomen om het geluid te beheersen en er nieuwe maatregelen in de maak zijn.

Oordeel
De rechtbank oordeelt in deze zaak dat de Staat onrechtmatig handelt. Het geldende wettelijke kader voor de geluidshinder rond Schiphol is sinds 2010 onvoldoende gehandhaafd. Het beleid dat sindsdien wel is gemaakt en uitgevoerd, is gebaseerd op meetpunten waarvan al sinds 2005 duidelijk is dat die geen volledig beeld geven van de spreiding en ernst van de geluidsoverlast.

Het ontbreekt aan adequate en daadwerkelijk gehandhaafde normen van de geluidbelasting voor mensen die overlast ervaren door Schiphol. Sinds 2010 is gewerkt met tijdelijke regelingen en conceptregelingen die niet zijn aangenomen of in werking zijn getreden. Daardoor is voor burgers nog steeds niet duidelijk op basis van welke normen ze welke rechtsbescherming krijgen.

Beslissing
De rechtbank beveelt de Staat om binnen twaalf maanden de geldende wet- en regelgeving (nu: het Luchthavenverkeersbesluit 2008) toe te passen en te handhaven. Ook beveelt de rechtbank de Staat om een vorm van rechtsbescherming in het leven te roepen die toegankelijk is voor alle mensen die ernstige geluidshinder en/of slaapverstoring ondervinden – dus ook voor hen die buiten de geluidscontouren wonen.

De overige vorderingen van RBV, onder meer een bevel aan de Staat om het aantal vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol te reduceren en om aan de regelgeving strengere geluidsnormen ten grondslag te leggen, wijst de rechtbank af. De rechtbank oordeelt dat het aan de wetgever is om, na een correcte weging van alle belangen die bij de luchtvaart betrokken zijn, concrete wet- en regelgeving op te stellen.

Ook legt de rechtbank de Staat geen dwangsom op, omdat dit in een democratische rechtsstaat niet nodig is. De Staat wordt geacht veroordelingen na te komen en in de praktijk heeft de Staat dat tot op heden in de regel ook gedaan.

Bron: Rechtspraak.nl, NPO-Radio, Parool

Geef uw reactie

Deel dit artikel:Advertentie: